Goldman Sachs Poland

Goldman Sachs Group, Inc. jest wiod?c? globaln? firm? specjalizuj?c? si? w bankowo?ci inwestycyjnej, instrumentach finansowych i zarz?dzaniu inwestycjami, która oferuje szeroki zakres us?ug finansowych dla obszernej i zró?nicowanej bazy klientów, obejmuj?cej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rz?dowe, a tak?e klientów indywidualnych. Goldman Sachs zosta? za?o?ony w 1869 roku, ma swoj? siedzib? w Nowym Jorku oraz biura we wszystkich g?ównych centrach finansowych na ca?ym ?wiecie.

Polska stanowi wa?ny rynek dla rozwoju dzia?alno?ci Goldman Sachs w Europie. Pierwsze biuro firmy w tym kraju zosta?o otwarte w 2010 roku w Warszawie, a trzy lata pó?niej zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy w dziale Technologii. Obecnie firma zatrudnia ju? 700 osób i z racji lokalnego talentu nieustannie rekrutuje do dzia?ów Operacji i Technologii. 

Czym si? zajmujemy

Dzia? Technologii i In?ynierii Oprogramowania

In?ynierowie oprogramowania w Goldman Sachs nie tylko otwieraj? mo?liwo?ci, ale tworz? realne rozwi?zania. U nas mo?esz zmienia? ?wiat poprzez ??czenie ludzi i kapita?u z pomys?ami oraz rozwi?zywa? najtrudniejsze i najpilniejsze problemy technologiczne dla naszych klientów. Do??cz do naszych zespo?ów, które tworz? masowo skalowalne programy i systemy, projektuj? rozwi?zania infrastrukturalne o niskim czasie opó?nień, proaktywnie chroni? przed zagro?eniami w cyberprzestrzeni i wykorzystuj? uczenie maszynowe wraz z in?ynieri? finansow? do ci?g?ego przekszta?cania danych w konkretne dzia?ania. Z nami b?dziesz tworzy? nowe firmy, przekszta?ca? bran?? finansow? i odkrywa? ?wiat mo?liwo?ci z pr?dko?ci? transformacji rynkowych.

Dzia? in?ynierii oprogramowania wspó?pracuje ze wszystkimi obszarami naszej firmy i jest kluczowym centrum naszej dzia?alno?ci, a nasze dynamiczne ?rodowisko wymaga innowacyjnego my?lenia strategicznego i natychmiastowych, realnych rozwi?zań.
 

Dzia? Operacji

Dzia? Operacji to serce Goldman Sachs. Ka?da transakcja, wdro?enie nowego produktu, czy wej?cie na nowy rynek jest mo?liwe dzi?ki temu dzia?owi.

Operacje ?ci?le wspó?pracuj? ze wszystkimi innymi dzia?ami przy realizacji us?ug w dziedzinie bankowo?ci, obrotu papierami warto?ciowymi czy zarz?dzania aktywami z korzy?ci? dla naszych klientów.

Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego i dok?adnego przebiegu wszystkich etapów transakcji. Na przyk?ad, je?li jaka? firma chce kupi? akcje, dzia? Operacji najpierw sprawdza, czy akcje i ?rodki finansowe s? dost?pne na poziomie pozwalaj?cym na przeprowadzenie transakcji. Po czym, dbamy o prawid?owe i terminowe rozliczenie. Na koniec, przedstawiamy kupuj?cemu, sprzedawcy, firmie i organom regulacyjnym dok?adne informacje o zrealizowanej transakcji. Dodatkowo, w trakcie ca?ego procesu eliminujemy ryzyko, które mog?yby narazi? naszych klientów lub nasz? firm? na straty finansowe lub kary. Dzia? Operacji podchodzi z równ? staranno?ci? do ka?dej pojedynczej transakcji w ka?dym miejscu na ?wiecie, jak równie? wspiera tworzenie nowych technologii, przep?yw informacji oraz procesy, dzi?ki którym wszystko dzia?a jak nale?y. Nieustannie monitorujemy i udoskonalamy systemy, aby wszystko funkcjonowa?o w sposób maksymalnie efektywny.
 

Dzia? Zarz?dzania Ryzykiem

Nasz dzia? zarz?dzania ryzykiem zajmuje si? monitorowaniem, ocen? i zarz?dzaniem zagro?eniami, które potencjalnie mog? mie? niekorzystny wp?yw na firm?. Zespo?y z tego dzia?u odpowiadaj? za to jakie rodzaje ryzyka firma podejmuje i jak zarz?dza zagro?eniami. Ka?dego dnia nasi specjali?ci realizuj? kluczowe zadania w zakresie zarz?dzania ryzykiem, przyczyniaj?c si? w ten sposób do dalszego rozwoju kompleksowego programu zarz?dzania ryzykiem. Skuteczna wspó?praca z zarz?dem, jednostkami biznesowymi, dzia?em kontroli i technologii ma ogromne znaczenie dla sukcesu tego przedsi?wzi?cia.

Jeste?my w czo?ówce je?li chodzi o najnowsze rozwi?zania in?ynieryjne z zakresu cloud computingu i big data, aby lepiej zarz?dza? kosztami obliczeniowymi firmy, bior?c pod uwag? rosn?ce wymagania zwi?zane z wycen? aktywów i generowaniem scenariuszy zagro?eń.
 

Dzia? Operacji Skarbowych

Dzia? ten zajmuje si? poszukiwaniem optymalnych sposobów na wykorzystanie zasobów finansowych Goldman Sachs zgodnie z regulacjami oraz poziomem ryzyka akceptowalnym przez firm?, jak równie? odgrywa kluczow? rol? w zarz?dzaniu p?ynno?ci?, finansowaniem, kapita?em oraz alokacj? zasobów finansowych zgodnie z globaln? strategi? firmy. Ponadto, czuwa nad efektywnym prowadzeniem dzia?alno?ci firmy. 

Dzia? Finansów

Dzia? ten odgrywa kluczow? rol? w mierzeniu i raportowaniu rentowno?ci z?o?onych produktów, us?ug oraz przedsi?wzi?? firmy na ca?ym ?wiecie. Eksperci tego dzia?u wspó?pracuj? z poszczególnymi jednostkami, zdobywaj?c specjalistyczn? wiedz? wymagan? do przeprowadzenia krytycznej analizy w celu zapewnienia dok?adno?ci wewn?trznych i zewn?trznych danych finansowych. Dbaj? tak?e o realizacj? zobowi?zań firmy wynikaj?cych z przepisów o kontroli finansowej oraz sprawozdawczo?ci reguluj?cych dzia?alno?? globalnej, publicznej instytucji finansowej. Zespo?y odpowiadaj? za raportowanie i analiz? zysków i strat (P&L), niezale?n? wycen?, analiz? kapita?ow? oraz sprawozdawczo?? finansow?. Specjalistów na tym stanowisku cechuj? umiej?tno?ci analityczne i dociekliwo??. Pochodz? z ró?nych ?rodowisk akademickich.

Dzia? Prawny

Porady prawne, których udzielamy innym dzia?om firmy, maj? kluczowe znaczenie dla realizacji naszych zobowi?zań wobec klientów, organów regulacyjnych i akcjonariuszy. Promuj? one równie? kultur? uczciwo?ci i s? przejawem naszego d??enia do doskona?o?ci. Naszym celem jest udzielanie porad, które chroni? zarówno kondycj? finansow? jak i reputacj? naszej firmy oraz wspieraj? nasze jednostki w ocenie ryzyka zwi?zanego z realizacj? transakcji.

Dzia? Compliance

W ramach ?cis?ej wspó?pracy z wszystkimi dzia?ami, nasi specjali?ci dbaj? o zapewnienie zgodno?ci z wymogami regulacyjnymi oraz okre?laj? sposoby odpowiedniego wykorzystania mo?liwo?ci pojawiaj?cych si? na ?wiatowych rynkach. Monitorujemy trendy regulacyjne i zmiany we wszystkich państwach, w których firma prowadzi dzia?alno??, a tak?e wzajemnie wymieniamy si? informacjami i wspó?pracujemy z regulatorami w celu zarz?dzania ryzykiem braku zgodno?ci na rynku finansowym.

Dzia? Audytu Wewn?trznego

Dzia? Audytu Wewn?trznego jest odpowiedzialny za ocen? struktury kontroli wewn?trznej firmy, doradza kierownictwu w zakresie opracowywania rozwi?zań kontrolnych, a tak?e monitoruje ich wdra?anie.

Pracownicy tego dzia?u sprawdzaj? rzetelno?? sprawozdawczo?ci finansowej, przestrzeganie obowi?zuj?cych przepisów i regulacji oraz zapewniaj? skuteczn? kontrol? dzia?alno?ci firmy.
 

Dzia? HR

Dzia? HR wykonuje wiele zadań tradycyjnie zwi?zanych z zarz?dzaniem zasobami ludzkimi, maj?c na uwadze strategiczny wymiar tych dzia?ań: rekrutacj? nowych pracowników i mo?liwo?ci ich rozwoju. Doceniamy zaanga?owanie naszych pracowników w prac? na rzecz Goldman Sachs i naszych klientów. Ze swojej strony dok?adamy wszelkich starań, aby ich praca w firmie by?a satysfakcjonuj?ca dzi?ki mo?liwo?ciom zdobywania wiedzy, kompleksowym programom rozwoju kariery, systemowi wsparcia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wspierania ró?norodno?ci i tolerancji.

Dzia? Services

Zarz?dzaj?c portfelem nieruchomo?ci firmy i powi?zanymi us?ugami biznesowymi, nasz zespó? stosuje innowacyjne podej?cie do wspierania g?ównych jednostek firmy, a jednocze?nie ogranicza ryzyko, zwi?kszaj?c efektywno?? handlow? i operacyjn?. We wszystkich aspektach  pracy jeste?my wierni naszym warto?ciom ró?norodno?ci, pracy zespo?owej i perfekcyjnej obs?ugi, aby jak najlepiej wspiera? bezpieczeństwo firmy i jej pracowników.

Odpowiedzialno?? spo?eczna

Zrównowa?ony rozwój i odpowiedzialno?? s? kluczowe w naszej dzia?alno?ci. Aktywnie wspieramy naszymi pomys?ami i zasobami zarówno lokalne spo?eczno?ci, jak i pojedyncze osoby na ca?ym ?wiecie. Od 2008 roku firma Goldman Sachs przekaza?a ponad 1,6 mld USD na inicjatywy spo?eczne takie jak: nasz w?asny program ?10 000 Women”, w ramach którego pomagamy kobietom tworzy? i rozwija? w?asne firmy; ?10 000 Small Businesses”, którego celem jest wspieranie przedsi?biorców w rozwijaniu dzia?alno?ci i tworzeniu nowych miejsc pracy; ?Community Team Works”, w którym nasi pracownicy wspó?pracuj? z organizacjami charytatywnymi w celu wspierania spo?eczno?ci lokalnych, projektów edukacyjnych lub rozwi?zywania problemów ?rodowiskowych. W Warszawie wspó?pracowali?my min. z organizacjami takimi jak IT for SHE zapewniaj?c kobietom w Polsce mentoring i mo?liwo?ci kszta?cenia w dziedzinie technologii.

Wi?cej o naszych globalnych inicjatywach znajdziesz tutaj.

Kariera

Goldman Sachs rekrutuje utalentowane osoby z ró?nym wykszta?ceniem i do?wiadczeniem. Zale?y nam na wspó?pracy z lud?mi, którzy potrafi? tworzy? praktyczne rozwi?zania dla naszych klientów i spo?eczno?ci. A Ty, co mo?esz zaproponowa? Goldman Sachs?


Kliknij tutaj, aby uzyska? wi?cej informacji na temat pracy w Goldman Sachs w Polsce.

Tworzymy realne rozwi?zania

Nasi pracownicy s? naszym najcenniejszym zasobem. Pochodz? z ró?nych ?rodowisk akademickich, etnicznych i spo?ecznych. Oferujemy im mo?liwo?? mierzenia si? z globalnymi wyzwaniami pod opiek? ?wiatowych liderów. Nasza kultura opiera si? na pracy zespo?owej, wykorzystuj?c i nagradzaj?c indywidualne talenty.

Analizy

Warszawski punkt widzenia: Jonathan, Dzia? Operacji

Hello From to cykl, w którym nasi koledzy z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) dziel? si? swoimi do?wiadczeniami i pozwalaj? nam podpatrzy? jak wygl?da ?ycie w krajach tego regionu. W tym wydaniu, poznacie Jona Burego, który niedawno przeniós? si? z Londynu do Warszawy, by kierowa? tamtejszym biurem firmy. Zapraszamy do dzielenia si? wra?eniami. Dowiedz Sie Wiecej.

Talks at GS z Aleksandra Gren

Dyrektor  Fiserv Poland, Aleksandra Gren, opowiada o swojej pracy na rzecz demokratyzacji systemu finansowego oraz wyja?nia, dlaczego ró?norodno?? talentów w dziedzinie technologii jest kluczowym czynnikiem pobudzaj?cym wzrost gospodarczy.

Odcinek 18-023 ?Talent i technologia: Si?a nap?dzaj?ca rozwój Polski” z udzia?em Artura Tomali i Brenta Watsona

Cho? Polska stoi czasem w cieniu swoich europejskich s?siadów, to jednak, wed?ug Artura Tomali i Brenta Watsona z Goldman Sachs, odgrywa wa?n? rol? w regionie. W tym odcinku Tomala i Watson kre?l? krajobraz ekonomiczny, biznesowy oraz polityczny Polski i wyja?niaj?, dlaczego atrakcyjne oferty pracy zach?caj? wielu polskich emigrantów do powrotu do kraju. ?Zaczynamy obserwowa? powroty do kraju”, zauwa?a Watson. ?Zasadnicz? przyczyn? takiego stanu rzeczy s? po prostu dobre oferty pracy”.

Odcinek 18-055: Inwestycje naftowe u progu ery ograniczeń

Wed?ug raportu opublikowanego niedawno przez Goldman Sachs Research, cykl inwestycyjny dla ropy naftowej i gazu ziemnego wchodzi w ?czas pow?ci?gliwo?ci”. W tym odcinku razem z Michele Della Vigna, szefem jednostki biznesowej zajmuj?cej si? analiz? rynków surowców naturalnych w regionie EMEA, zastanowimy si?, co to oznacza dla sektora. ?Czas pow?ci?gliwo?ci” to okres, w którym strach przed d?ugofalowym procesem dekarbonizacji i zwi?kszeniem popytu na pojazdy elektryczne wymusza podj?cie w bran?y faktycznych dzia?ań racjonalizuj?cych inwestycje kapita?owe”, mówi Della Vigna..

'Perspektywa z Warszawy': Carolina, Operacje

Goldman Sachs pr??nie rozwija swoj? dzia?alno?? w Polsce, zapocz?tkowan? w 2010 r. Carolina, Executive Director/ Vice President z dzia?u Operacji w Warszawie, pracuje w firmie od dwunastu lat. Opowiada o swojej karierze i do?wiadczeniach z pobytu w Polsce, do ktorej przeprowadzi?a si? rok temu. Dowiedz Sie Wiecej.

Kontakt

Goldman Sachs Poland Services sp. z o.o.
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Polska

Numer telefonu
Po??czenia krajowe: 22 317 4000
Po??czenia zagraniczne: +48 22 317 4000

Kontakt prasowy
NBS Communications
+48 22 826 74 18
美女自卫慰黄网站_成年片黄网站色大全免费观看_九色综合亚洲色综合网